Raport zintegrowany
2022

12.3 Pozostałe aktywa

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Należności niestanowiące aktywów finansowych ujmuje się początkowo w wartości nominalnej i wycenia na dzień kończący okres sprawozdawczy w kwocie wymaganej zapłaty.

Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
Pozostałe aktywa niefinansowe długoterminowe 220 161
Nieruchomości inwestycyjne 106 105
Rozliczenia międzyokresowe czynne 14 5
Zaliczki niefinansowe 30 23
Należności z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości 69 25
Pozostałe 1 3
Pozostałe aktywa krótkoterminowe, z tego: 623 337
Nota 7.1 Finansowe 337 172
Kwoty zatrzymane (kaucje) z tytułu umów długoterminowych o budowę 13 10
Należności z tytułu udzielonych gwarancji 29 20
Należności z tytułu rozliczonych instrumentów pochodnych 37 10
Należności dotyczące rekompensaty dla sektorów energochłonnych z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 na ceny energii elektrycznej 98 41
Należności z tytułu rozliczenia kontraktu na dostawę metali do Franco Nevada 113 34
Pozostałe 47 57
Niefinansowe 286 165
Zaliczki niefinansowe 108 46
Należności z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych 99 62
Należności z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych 26 15
Pozostałe 53 42
Razem długoterminowe i krótkoterminowe, z tego: 843 498
wykazane w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia) 3
wykazane jako „pozostałe aktywa finansowe” i „pozostałe aktywa niefinansowe” 835 495
Wyniki wyszukiwania