Raport zintegrowany
2022

12.4 Pozostałe zobowiązania

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pozostałe zobowiązania finansowe ujmuje się początkowo w wartości godziwej pomniejszonej o koszty transakcyjne i wycenia się na dzień kończący okres sprawozdawczy w wartości zamortyzowanego kosztu.

Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: 238 355
Zobowiązania z tytułu umowy na dostawę metali do Franco Nevada 137 210
Zobowiązania wobec dostawców 186 187
Inne zobowiązania 119 78
Pozostałe zobowiązania – długoterminowe, z tego: 543 620
wykazane w ramach zobowiązań związanych z grupą zbycia 3
wykazane jako „pozostałe zobowiązania” 543 617
Fundusze specjalne* 412
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: 134 147
Zobowiązania z tytułu umów z klientami 87 106
Otrzymane nieodpłatnie aktywa trwałe 2 5
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym: 976 830
Rezerwa na zakup praw majątkowych dotyczących zużytej energii elektrycznej 83 98
Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 391 260
Inne zarachowane koszty współmierne do osiągniętych przychodów, stanowiące przyszłe zobowiązania oszacowane na podstawie zawartych umów 220 196
Zobowiązania z tytułu rozliczonych instrumentów pochodnych 34 159
Inne zobowiązania finansowe 123 99
Inne zobowiązania niefinansowe 62 43
Pozostałe zobowiązania – krótkoterminowe, z tego: 1 329 1 690
wykazane w ramach zobowiązań związanych z grupą zbycia 29
wykazane jako „pozostałe zobowiązania” 1 329 1 661
Razem długoterminowe i krótkoterminowe 1 872 2 310
* Zmiana prezentacji na prezentację łącznie z długoterminową częścią Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów, wynikała ze zmiany osądu w zakresie okresu oczekiwanych wypływów środków pieniężnych z funduszu, ujawnienie w Nocie 9.4.
Wyniki wyszukiwania