Raport zintegrowany
2022

12.5 Aktywa, zobowiązania nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Wartości pozycji aktywów i zobowiązań warunkowych oraz innych zobowiązań nieujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej ustalone zostały na podstawie szacunków.

Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
Aktywa warunkowe 366 509
Otrzymane gwarancje 195 325
Należności wekslowe 147 134
Pozostałe tytuły 24 50
Zobowiązania warunkowe 452 466
Nota 8.6 Zlecenia udzielenia gwarancji i akredytyw 187 179
Nota 8.6 Zobowiązanie wekslowe 170 173
Podatek od nieruchomości od wyrobisk górniczych 34 47
Pozostałe tytuły 61 67
Inne zobowiązania nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 34 99
Zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego w związku z rozbudową zbiornika odpadów produkcyjnych 34 99
Wyniki wyszukiwania