Raport zintegrowany
2022

12.6 Umowne zobowiązania inwestycyjne związane z aktywami rzeczowymi i niematerialnymi

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Umowne zobowiązania inwestycyjne zaciągnięte w okresie sprawozdawczym, ale nieujęte jeszcze w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, miały następującą wartość:

Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
Umowne zobowiązania z tytułu nabycia:
rzeczowych aktywów trwałych 1 390 1 056
wartości niematerialnych 18 26
Umowne zobowiązania inwestycyjne razem 1 408 1 082

Udział Grupy Kapitałowej w umownych zobowiązaniach inwestycyjnych wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności (Sierra Gorda S.C.M.) został przedstawiony w Nocie 6.1.

Wyniki wyszukiwania