Raport zintegrowany
2022

12.7 Struktura zatrudnienia

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 10 650 10 618
Pracownicy na stanowiskach robotniczych 23 004 22 884
Razem (w przeliczeniu na pełne etaty) 33 654 33 502
Wyniki wyszukiwania