Raport zintegrowany
2022

12.8 Pozostałe korekty w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Koszty z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych związanych ze źródłami finansowania zewnętrznego 19 10
Pozostałe 10 (9)
Razem 29 1
Wyniki wyszukiwania