Raport zintegrowany
2022

8.2 Kapitały

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Kapitał akcyjny wskazywany jest w wartości nominalnej.

Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych powstaje w wyniku wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (Nota 7.2 Zasady rachunkowości) oraz wyceny aktywów finansowych do wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody (Nota 7.3 Zasady rachunkowości) po pomniejszeniu o efekt podatku odroczonego.

Na zakumulowane pozostałe całkowite dochody składają się różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek  o walucie funkcjonalnej innej niż PLN (Nota 1.2 Zasady rachunkowości) oraz zyski i straty aktuarialne z wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia po pomniejszeniu o efekt podatku odroczonego (Część 11 Zasady rachunkowości).

Zyski zatrzymane stanowią sumę zysku roku bieżącego oraz zakumulowanych zysków z lat poprzednich, które nie zostały wypłacone w formie dywidendy, ale zostały przekazane na powiększenie kapitału zapasowego lub są niepodzielone.

Wyniki wyszukiwania