Raport zintegrowany
2022

8.1 Polityka zarządzania kapitałem

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Zgodnie z przyjętą praktyką rynkową, Grupa monitoruje poziom bezpieczeństwa finansowego między innymi na podstawie wskaźnika Dług Netto/Skorygowana EBITDA  zaprezentowanego w tabeli poniżej:

Wskaźniki Obliczanie 31.12.2022 31.12.2021
Dług netto
/Skorygowana EBITDA
stosunek długu netto do skorygowanej EBITDA 0,8 0,6
Dług Netto* zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych i leasingu pomniejszone o wolne środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty 5 264 4 069
Skorygowana EBITDA** zysk netto na sprzedaży powiększony o amortyzację ujętą w wyniku finansowym oraz odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych 6 675 7 160
* Wartość długu netto nie zawiera zobowiązań z tytułu faktoringu dłużnego.
** Skorygowana EBITDA za okres 12 miesięcy kończący się w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego, bez uwzględnienia EBITDA wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M.

W procesie zarządzania płynnością i kapitałem Grupa zwraca także uwagę na wartość skorygowanego zysku z działalności operacyjnej, stanowiącego podstawę do wyliczenia konwenantu finansowego, na którą składają się następujące pozycje:

od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Zysk netto na sprzedaży 4 344 4 710
Przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu 582 494
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne 962 711
Skorygowany zysk z działalności operacyjnej* 5 888 5 915
* Wartość nie uwzględnia zysku z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu.

Na dzień kończący okres sprawozdawczy, w trakcie roku obrotowego oraz po dniu kończącym okres sprawozdawczy, do dnia publikacji niniejszego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wartość konwenantu finansowego objętego obowiązkiem raportowania na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz 31 grudnia 2022 r. spełniała zapisy zawarte w umowach kredytowych.

Wyniki wyszukiwania