Raport zintegrowany
2022

7.3 Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pozycja „Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej” obejmuje głównie: udziały i akcje (notowane i nienotowane), które nie zostały nabyte z przeznaczeniem do obrotu i dla których dokonano wyboru opcji wyceny w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody w celu ograniczenia fluktuacji wyniku oraz udzielone pożyczki wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, ponieważ nie zdały testu umownych przepływów pieniężnych (SPPI), gdyż w strukturze finansowania na ostatnim etapie u docelowego odbiorcy środków pieniężnych dług zamienia się na udział kapitałowy, w związku z czym zostały zakwalifikowane do tej kategorii wyceny obowiązkowo.

Udziały i akcje ujmowane są początkowo w wartości godziwej powiększonej o koszty transakcyjne, a na dzień kończący okres sprawozdawczy wyceniane są w wartości godziwej z ujęciem zysków/strat z wyceny w pozostałych całkowitych dochodach. Kwot odniesionych w skumulowane pozostałe całkowite dochody nie przenosi się później do wyniku finansowego, natomiast skumulowane zyski/straty na danym instrumencie kapitałowym przenosi się w ramach kapitałów do zysków zatrzymanych w momencie zaprzestania ujmowania instrumentu kapitałowego.

Dywidendy z takich inwestycji ujmuje się w wyniku finansowym.

Przeliczenia pozycji wyrażonych w walucie obcej dokonuje się według zasad rachunkowości opisanych w Nocie 1.2

Wartość godziwą akcji nienotowanych i udziałów ustala się z zastosowaniem wyceny majątkowej wg metody skorygowanych aktywów netto. Zastosowanie tej metody wynika ze specyfiki aktywów spółek, których udziały podlegają wycenie. Do wyceny zostały wykorzystane dane wejściowe inne niż pochodzące z aktywnego rynku, które są obserwowalne (np. ceny transakcyjne nieruchomości podobnych do nieruchomości będących przedmiotem wyceny, rynkowe stopy procentowe obligacji Skarbu Państwa i lokat terminowych w instytucjach finansowych, stopa dyskontowa wolna od ryzyka publikowana przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych).

Wartość godziwą akcji notowanych na giełdzie ustala się w oparciu o kurs zamknięcia notowań akcji na dzień kończący okres sprawozdawczy.

Wartość godziwa pożyczki ustalana jest jako wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem zmiany czynników ryzyka rynkowego i kredytowego w trakcie życia pożyczki.

Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
Akcje w spółkach notowanych na giełdzie (GPW w Warszawie oraz na TSX Venture Exchange), z tego: 422 516
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 386 483
GRUPA AZOTY S.A. 32 27
Pozostałe akcje notowane 4 6
Udziały/akcje w spółkach nienotowanych na giełdzie 99 99
Udzielone pożyczki 20 22
Pozostałe należności 65
Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej, z tego: 606 637
wykazane w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia)
wykazane jako „inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej” 606 637

 

Wycena akcji notowanych zaliczana jest do poziomu 1 hierarchii wartości godziwej (tj. wycena według kursów tych akcji z aktywnego rynku z dnia wyceny), wycena udziałów/akcji nienotowanych jest zaliczana do poziomu 2 (tj. wycena oparta o dane o charakterze obserwowalnym, niepochodzące z aktywnego rynku).

Wycena udzielonych pożyczek zaliczona jest do poziomu 2 hierarchii wartości godziwej.

Zarówno w roku 2022 jak i 2021 nie wystąpiły dywidendy od spółek, w których Grupa posiada akcje zaklasyfikowane jako inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej.

W 2022 r. nie wystąpiły przeniesienia skumulowanego zysku ani straty w obrębie kapitału własnego dotyczącego spółek, w których Grupa posiada akcje zaklasyfikowane jako inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej.

W 2021 r. po transakcji sprzedaży udziałów spółki PGE EJ1 Sp. z o.o. nastąpiła reklasyfikacja wyniku ze zbycia tych udziałów w wysokości 18 mln PLN.

Z tytułu inwestycji w spółki notowane w obrocie publicznym Grupa narażona jest na ryzyko cenowe. Zmiany kursu notowań akcji tych spółek, spowodowane bieżącą sytuacją makroekonomiczną mogą istotnie wpływać na wysokość pozostałych całkowitych dochodów oraz kwotę skumulowaną ujętą w kapitale własnym.

Poniższa tabela przedstawia analizę wrażliwości akcji spółek notowanych w obrocie publicznym na zmiany cen

Stan na
31.12.2022
Zmiana procentowa ceny akcji Stan na 31.12.2021 Zmiana procentowa ceny akcji
14% -14% 12% -12%
Wartość bilansowa Pozostałe całkowite dochody Pozostałe całkowite dochody Wartość bilansowa Pozostałe
całkowite
dochody
Pozostałe całkowite dochody
Akcje notowane w obrocie publicznym 422 60 (60) 516 63 (63)

Analiza wrażliwości dla istotnych rodzajów ryzyka rynkowego, na które Grupa Kapitałowa jest narażona, prezentuje szacunkowy wpływ jaki miałyby potencjalnie możliwe zmiany poszczególnych czynników ryzyka (na koniec okresu sprawozdawczego) na wynik finansowy oraz pozostałe całkowite dochody.

Potencjalne odchylenia kursów akcji na dzień kończący okres sprawozdawczy ustalono na poziomie odchylenia standardowego indeksu WIG20 za okres 3 lat kalendarzowych zakończonych w dniu sprawozdawczym.

Wyniki wyszukiwania