Raport zintegrowany
2022

7.4 Inne instrumenty finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

W pozycji inne instrumenty finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie wykazuje się aktywa finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów likwidacji kopalń (zasady rachunkowości w zakresie obowiązku likwidacji kopalń przedstawiono w Nocie 9.4) oraz inne aktywa finansowe nie zaklasyfikowane do pozostałych pozycji.

Aktywa zaliczone zgodnie z MSSF 9 do kategorii „wyceniane w zamortyzowanym koszcie” ujmuje się początkowo w wartości godziwej skorygowanej o koszty transakcyjne, które można bezpośrednio przypisać do nabycia tych aktywów oraz wycenia na dzień kończący okres sprawozdawczy według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem utraty wartości.

Analiza wrażliwości na ryzyko zmian stóp procentowych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego oraz inwestycji w dłużne papiery wartościowe zaprezentowana została w Nocie 7.5.1.4.

Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
Nota 7.1 Środki pieniężne Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych i Funduszu Rekultywacji Składowisk Odpadów* 406 427
Pozostałe długoterminowe należności finansowe 63 72
Razem, z tego: 469 499
wykazane w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia)  3
wykazane jako „inne instrumenty finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie”  469  496
* Z dniem 15 lipca 2022 r. Spółka dokonała zmiany formy Funduszu Rekultywacji Składowisk Odpadów w kwocie 98 mln PLN z rachunku bankowego na gwarancję bankową. Środki zostały zgromadzone przez Jednostkę Dominującą oraz Grupę KGHM INTERNATIONAL LTD. na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa m.in. Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, Ustawy o odpadach oraz zgodnie z prawem obowiązującym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanadzie.

Aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń i rekultywację składowisk odpadów narażone są na ryzyko kredytowe opisane w Nocie 7.5.2.5.

Szczegóły dotyczące aktualizacji rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych opisane zostały w Nocie 9.4.

Wyniki wyszukiwania