Raport zintegrowany
2022

5.3 Należności i zobowiązania z tytułu podatków

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Należności z tytułu podatków obejmują należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz rozliczenia z tytułu podatku VAT.

Należności niestanowiące aktywów finansowych ujmuje się początkowo w wartości nominalnej i wycenia na dzień kończący okres sprawozdawczy w kwocie wymaganej zapłaty.

Zobowiązania z tytułu podatków obejmują zobowiązania Grupy wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, w tym z tytułu podatku u źródła, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zobowiązania z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz podatku akcyzowego.

Zobowiązania niezaliczone do zobowiązań finansowych wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych 39 16
Należności z tytułu pozostałych podatków 328 352
Należności z tytułu podatków, z tego: 367 368
wykazane w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia) 4
wykazane jako „należności z tytułu podatków” 367 364
Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych  612 881
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków  621 574
Zobowiązania podatkowe, z tego: 1 233 1 455
wykazane w ramach zobowiązań związanych z grupą zbycia  2
wykazane jako „zobowiązania z tytułu podatków” 1 233 1 453
Wyniki wyszukiwania