Raport zintegrowany
2022

7.5.2.4 Ryzyko kredytowe związane z pożyczkami udzielonymi wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda S.C.M. (POCI)

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Ryzyko kredytowe związane z udzielonymi pożyczkami uzależnione jest od ryzyka związanego z realizacją wspólnego przedsięwzięcia górniczego w Chile (Sierra Gorda S.C.M.). Pożyczki te ze względu na rozpoznaną utratę wartości na moment początkowego ujęcia ze względu na ryzyko kredytowe, zakwalifikowane zostały jako POCI i na kolejne dni kończące okresy sprawozdawcze są wyceniane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej z wykorzystaniem  efektywnej stopy dyskontowej skorygowanej o ryzyko kredytowe.

Podstawę naliczenia odsetek od pożyczek POCI stanowi ich wartość brutto pomniejszona o kwotę odpisu z tytułu utraty wartości na moment początkowego ujęcia.

Udzielona pożyczka nie posiada zabezpieczeń ograniczających ekspozycję na ryzyko kredytowe, dlatego maksymalna wartość narażoną na potencjalną stratę z tytułu ryzyka kredytowego stanowi wartość brutto pożyczki, pomniejszona o oczekiwane straty kredytowe ujęte zgodnie z MSSF9.

Zmiany wartości udzielonych pożyczek POCI w okresie sprawozdawczym i porównawczym przedstawia Nota 6.2.

Zarówno w okresie sprawozdawczym jak i porównawczym nie rozpoznano oczekiwanej utraty wartości dla pożyczek POCI.

Analiza wrażliwości wartości godziwej pożyczek ze względu na zmiany prognozowanych przepływów Sierra Gorda S.C.M

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Grupa Kapitałowa zaklasyfikowała wycenę do wartości godziwej udzielonych pożyczek do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej, ze względu na wykorzystanie w wycenie istotnego parametru niemierzalnego, jakim są prognozowane przepływy Sierra Gorda S.C.M. Przepływy te są w największym stopniu wrażliwe na zmianę cen miedzi, która implikuje pozostałe założenia takie jak prognozowana produkcja i marża operacyjna. Dlatego też Grupa przeprowadziła analizę wrażliwości wartości godziwej pożyczek na zmianę ceny miedzi.

Ze względu na znaczną wrażliwość prognozowanych przepływów Sierra Gorda S.C.M. na zmiany cen miedzi, zgodnie z MSSF 13 p.93.f Grupa przeprowadziła analizę wrażliwości wartości godziwej (poziom 3) pożyczek na zmianę cen miedzi.

Scenariusze 31.12.2022 Ceny miedzi [USD/t]
2023 2024 2025 2026 2027 LT
Bazowy 8 200 8 500 8 500 8 500 8 500 7 700
Bazowy minus 0,1 USD/funt w całym okresie życia kopalni (220 USD/tonę) 7 980 8 280 8 280 8 280 8 280 7 480
Bazowy plus 0,1 USD/funt w całym okresie życia kopalni (220 USD/tonę) 8 420 8 720 8 720 8 720 8 720 7 920
Scenariusze 31.12.2021 Ceny miedzi [USD/t]
2022 2023 2024 2025 2026 LT
Bazowy 8 500 8 000 7 500 7 500 7 500 7 000
Bazowy minus 0,1 USD/funt w całym okresie życia kopalni (220 USD/tonę) 8 280 7 780 7 280 7 280 7 280 6 780
Bazowy plus 0,1 USD/funt w całym okresie życia kopalni (220 USD/tonę) 8 720 8 220 7 720 7 720 7 720 7 220
Klasy instrumentów finansowych Wartość godziwa Analiza wrażliwości wartości godziwej na zmianę ceny Cu
Bazowy plus 0,1 USD/funt w całym okresie życia kopalni Bazowy minus 0,1 USD/funt w całym okresie życia kopalni
Pożyczki udzielone wyceniane według zamortyzowanego kosztu 7 787 8 064 7 465
Pożyczki udzielone wyceniane według zamortyzowanego kosztu (mln USD) 1 769 1 832 1 696
Klasy instrumentów finansowych Wartość
bilansowa
Analiza wrażliwości wartości bilansowej na zmianę ceny Cu
Bazowy plus 0,1 USD/funt w całym okresie życia kopalni Bazowy minus 0,1 USD/funt w całym okresie życia kopalni
Pożyczki udzielone wyceniane według zamortyzowanego kosztu 9 603 9 766 9 380
Pożyczki udzielone wyceniane według zamortyzowanego kosztu (mln USD) 2 182 2 219 2 131

Maksymalna potencjalna wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 2022 r. przy założeniu wypełnienia zobowiązań umownych wynosi 2 576 mln USD (11 339 mln PLN).

W dniu 22 lutego 2022 r. miało miejsce zakończenie transakcji sprzedaży 45% udziałów spółki Sierra Gorda S.C.M. przez Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation do South32 Limited, australijskiej grupy górniczej z siedzibą w Perth. Transakcja została przeprowadzona na podstawie umów sprzedaży zawartych w dniu 14 października 2021 r.

Mając na uwadze powyższą transakcję oraz brak wiedzy na temat szczegółów procesu negocjacji warunków transakcji oraz założeń wyceny dokonanych przez strony uczestniczące w transakcji, jak i fakt, iż udziały Sierra Gorda S.C.M. nie są przedmiotem publicznych notowań, nie jest zasadne dokonanie wyceny bilansowej wartości pożyczki poprzez odniesienie wprost do ceny transakcyjnej w transakcji sprzedaży 45% zaangażowania w Sierra Gorda S.C.M. (tj. udziału kapitałowego oraz należności pożyczkowej).

Niemniej jednak Grupa dokonała porównania wartości bilansowej zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda S.C.M. (tj. należność z tyt. pożyczki oraz inwestycja w instrumenty kapitałowe) do ceny transakcyjnej w celu weryfikacji, czy łączna wartość bilansowa zaangażowania nie odbiega istotnie od wartości jaka wynikałaby z ceny transakcyjnej, uwzględniając: (i) ograniczenia co do możliwości uzyskania przez Grupę pełnej wiedzy w zakresie procesu dojścia do ceny transakcyjnej oraz (ii) różnice w zastosowanych stopach dyskonta przyszłych oczekiwanych przepływów pieniężnych możliwych do uzyskania z JV (tj. efektywna stopa procentowa dla wyceny pożyczki wg MSSF9 vs stopa zwrotu oczekiwana przez inwestora w wycenie ceny transakcyjnej).

W ocenie Zarządu wartość pożyczek oszacowana przez Grupę nie odbiega istotnie od kwoty, która zostałaby ustalona poprzez odniesienie do ceny transakcyjnej.

Wyniki wyszukiwania