Raport zintegrowany
2022

10.1 Zapasy

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Grupa dokonuje wyceny zapasów według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych niż cena sprzedaży pomniejszona o koszty dokończenia produkcji i doprowadzenia sprzedaży do skutku.

Ewentualna różnica wartości dotycząca wytworzonych wyrobów, stanowi odpis aktualizujący i jest ujmowana w koszcie wytworzenia sprzedanych produktów.

Koszt wytworzenia zapasu wyrobów gotowych, półfabrykatów i produkcji w toku obejmuje koszty bezpośrednio związane z produkcją produktu oraz odpowiednio przypisane zmienne i stałe koszty pośrednie produkcji. Stałe pośrednie koszty produkcji przypisuje się przyjmując normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Wyceny bilansowej rozchodu składnika zapasów dokonuje się według średniej ważonej ceny nabycia oraz średnioważonego rzeczywistego kosztu wytworzenia.

Jako zapasy Grupa klasyfikuje również awaryjne części zamienne, które nie spełniają kryteriów ujmowania jako rzeczowe aktywa trwałe zgodnie z MSR 16 par. 7 oraz zgodnie z zasadami kapitalizacji istotnych części składowych przyjętych w zasadach rachunkowości Jednostki Dominującej, w których określono wartościowy próg na poziomie co najmniej 300 tys. PLN, dla których to części zamiennych przeprowadza się analizę pod kątem spełnienia kryteriów kapitalizacji z MSR 16. W związku z powyższym, jako zapas ujmowane są w szczególności awaryjne części zamienne, których wartość jest nieistotna bądź nie podlegają one wymianom w regularnych odstępach czasu, lub które, po ich zamontowaniu, w związku z awarią części zamiennej w składniku rzeczowych aktywów trwałych, nie przyczynią się do uzyskania większych korzyści ekonomicznych z dalszego użytkowania tego składnika, od tych które były założone w momencie początkowego ujęcia składnika i oddania do użytkowania. Koszty takich awaryjnych części zamiennych, jako koszty bieżącego utrzymania aktywów, ujmowane są w wyniku w momencie ich zużycia.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ilość zapasów Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. powstających w procesie ługowania, jest określana w oparciu o szacowany odzysk metalu z rudy. Natura procesu wypłukiwania miedzi z rudy ogranicza precyzyjne monitorowanie poziomu zapasów powstających w wyniku tego procesu. W kolejnych okresach sprawozdawczych, dokonuje się korekty szacowanego w danym okresie sprawozdawczym odzysku miedzi z ługowanej rudy do poziomu produkcji osiągniętej w kolejnym okresie.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość zapasów ustalona prowizorycznie wyniosła 38 mln PLN (na 31 grudnia 2021 r. 99 mln PLN).

Grupa dokonuje wyceny zapasów na poziomie kosztu wytworzenia, nie wyższym jednak od wartości netto możliwej do uzyskania. Cenę sprzedaży netto dla miedzi na dzień kończący okres sprawozdawczy Grupa ustala na podstawie notowań cen metalu wg krzywej terminowej z LME (Londyńskiej Giełdy Metali) ustalonej dla miesięcy, w których będzie następowała sprzedaż zapasów miedzi.

Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
Materiały 2 084 1 562
Półprodukty i produkty w toku 4 835 3 494
Produkty gotowe 1 777 1 195
Towary 206 236
Nota 10.4 Razem wartość zapasów, z tego: 8 902 6 487
wykazane w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia) 150
wykazane jako „zapasy” 8 902 6 337
Nota 4.4 Odpisy aktualizujące wartość zapasów w okresie obrotowym od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Utworzony odpis w koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów* (79) (47)
Odwrócony odpis w kosztach sprzedanych produktów, towarów i materiałów** 55 88
Terminy realizacji zapasów Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
O okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego 426 216
O okresie do 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego 8 476 6 271
* W tym 44 mln PLN dotyczy utworzenia odpisu w KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2022 r. z uwagi na koszt wytworzenia wyższy niż wartość netto możliwa do uzyskania ze sprzedaży.
** W tym 67 mln PLN dotyczy odwrócenia odpisu w KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2021 r. z uwagi na ustąpienie przesłanek powodujących odpis zapasu w poprzednich okresach, tj. zmianę szacunków (wzrost) ilości szacowanej produkcji miedzi z hałdy ługowania.

 

Na dzień 31 grudnia 2022 r. i w okresie porównywalnym, na wartość zapasów z terminem realizacji powyżej 12 miesięcy składają się głównie zapasy awaryjne materiałów i części zamiennych dla utrzymania ciągłości produkcji oraz produkt gotowy ren. Ponadto w Grupie Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. występuje zapas rudy, który zostanie zużyty w terminie powyżej 12 miesięcy łącznie z materiałem eksploatowanym w okresie bieżącym o wyższej jakości.

Wyniki wyszukiwania