Raport zintegrowany
2022

1.3 Wpływ nowych i zmienionych standardów i interpretacji

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

  • Zmiany do MSSF 3 dotyczące odniesień do Założeń koncepcyjnych,
  • Zmiany do MSR 16 dotyczące przychodów osiągniętych przed oddaniem składnika rzeczowych aktywów trwałych do użytkowania,
  • Zmiany do MSR 37 dotyczące kosztów wykonania umów rodzących obciążenia,
  • Roczne zmiany do MSSF 2018-2020 – zmiany do MSR 41, MSSF 1, MSSF 9.

Powyższe zmiany do standardów zostały do dnia publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zatwierdzone do stosowania przez Unię Europejską. Grupa ocenia, że zmiany do standardów będą miały zastosowanie do działalności Grupy w zakresie w jakim wystąpią w przyszłości operacje gospodarcze, transakcje lub inne zdarzenia, do których te zmiany w standardach będą się odnosić.

W szczególności zastosowanie zmian do MSR 16 odnośnie przychodów osiągniętych przed oddaniem składnika rzeczowych aktywów trwałych do użytkowania, wiąże się ze zmianą polityki rachunkowości Grupy w tym zakresie. Dotychczas Grupa stosowała politykę rachunkowości, zgodnie z którą pomniejszała nakłady o kwotę przychodów osiągniętych przed oddaniem składnika rzeczowych aktywów trwałych do użytkowania, co incydentalnie miało miejsce w trakcie budowy szybów górniczych. Zgodnie ze zmianami, przychody uzyskane ze sprzedaży wyrobów wytworzonych w trakcie doprowadzania składnika aktywów do pożądanego miejsca i stanu (np. produkcja testowa) wraz z powiązanymi kosztami, powinny być ujmowane w wyniku finansowym okresu. Przepisy przejściowe w zakresie implementacji tej zmiany mają zastosowanie retrospektywne w odniesieniu do rzeczowych aktywów trwałych udostępnionych do użytkowania w dniu lub po dniu rozpoczęcia najwcześniejszego prezentowanego okresu. Grupa zastosowała zmiany do MSR 16 począwszy od 1 stycznia 2022 r. W zakresie zastosowania przepisów przejściowych Grupa nie zidentyfikowała istotnych pozycji rzeczowych aktywów trwałych, które podlegałyby korekcie na dzień 1 stycznia 2021 r. lub później.

Wyniki wyszukiwania