Raport zintegrowany
2022

1.4 Opublikowane standardy i interpretacje, które jeszcze nie obowiązują i nie zostały wcześniej zastosowane przez Grupę.

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Opublikowane, lecz jeszcze nieobowiązujące standardy i interpretacje, przyjęte do stosowania przez Unię Europejską: 

  • MSSF 17 Umowy ubezpieczenia wraz ze zmianami do MSSF 17 opublikowanymi w 2020 r. oraz w 2021 r., z datą wejścia w życie od 1 stycznia 2023 r. lub później.
  • Zmiany do MSR 1 i Stanowiska Praktycznego 2 dotyczące ujawnień w zakresie polityki rachunkowości, z datą wejścia w życie od 1 stycznia 2023 r. lub później. W standardzie zastąpiono wymóg ujawniania przez jednostki „znaczących” zasad rachunkowości wymogiem ujawniania „istotnych” zasad rachunkowości. Informacje w zakresie polityki rachunkowości są istotne, jeśli rozpatrywane łącznie z innymi informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym mogą, wg racjonalnych oczekiwań, wpływać na decyzje podejmowane na podstawie tych sprawozdań finansowych, przez ich głównych użytkowników.
  • Zmiany do MSR 8 dotyczące wprowadzenia definicji wartości szacunkowych, z datą wejścia w życie od 1 stycznia 2023 r. lub później. Zgodnie ze zmienionym standardem, wartości szacunkowe są to pozycje pieniężne w sprawozdaniu finansowym, których wycena podlega niepewności pomiaru. Wprowadzenie niniejszej definicji pomoże jednostkom w rozróżnianiu zmian polityki rachunkowości od zmian wartości szacunkowych.
  • Zmiany do MSR 12 dotyczące podatku odroczonego od aktywów i zobowiązań powstających na skutek pojedynczej transakcji, z datą wejścia w życie od 1 stycznia 2023 r. lub później. Standard wprowadza do paragrafów 15 i 24 doprecyzowanie, że wyłączenie z ujmowania w księgach rachunkowych zobowiązań lub aktywów z tytułu podatku odroczonego nie dotyczy transakcji, które na moment początkowego ujęcia powodują jednoczesne powstanie jednakowych kwot opodatkowanych i potrącalnych, tj. dodatnich i ujemnych różnic przejściowych. Grupa ocenia, że pierwsze zastosowanie niniejszej zmiany nie będzie mieć istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Opublikowane, lecz jeszcze nieobowiązujące standardy i interpretacje, oczekujące na przyjęcie do stosowania przez Unię Europejską:

  • MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe, z datą wejścia w życie 1 stycznia 2016 r. lub później, jednak zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, proces zatwierdzania standardu w wersji tymczasowej nie zostanie zainicjowany przed ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej.
  • Zmiany do MSSF 10 oraz MSR 28 dotyczące sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem, a jego jednostkami stowarzyszonymi lub wspólnymi przedsięwzięciami, (nie określono daty wejścia w życie).
  • Zmiany do MSSF 16 dotyczące zobowiązań z tytułu leasingu w transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego, z datą wejścia w życie od 1 stycznia 2024 r. lub później.
  • Zmiany do MSR 1 dotyczące klasyfikacji zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe (w tym zmiany dotyczące odroczenia daty wejścia w życie), z datą wejścia w życie od 1 stycznia 2024 r. lub później. Standard wprowadza zmiany uściślające warunki konieczne dla prezentacji zobowiązań finansowych jako długoterminowe. Taka prezentacja będzie możliwa tylko w przypadku istnienia bezwarunkowego prawa jednostki do odroczenia uregulowania zobowiązania powyżej 12 m-cy od dnia kończącego okres sprawozdawczy i jednocześnie zamiar jednostki co do wcześniejszej spłaty nie będzie mieć na tę prezentację wpływu. Gdyby zmiany do MSR 1 zostały zastosowane przez Grupę w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, prezentacja zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. nie uległaby zmianie.
  • Zmiany do MSR 1 dotyczące długoterminowych zobowiązań z kowenantami, z datą wejścia w życie od 1 stycznia 2024 r. lub później. Zmiany mają na celu wyjaśnienie, że kowenanty, których warunki mają być spełnione przez jednostkę po dniu kończącym okres sprawozdawczy, a które odnoszą się do prawa jednostki do odroczenia terminu wymagalności zobowiązania o co najmniej dwanaście miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, nie wpływają na klasyfikację zobowiązań jako krótko- lub długoterminowe na dzień kończący okres sprawozdawczy. Wymagane będzie jednak ujawnienie informacji o takich kowenantach w notach do sprawozdania finansowego w celu umożliwienia użytkownikom sprawozdań finansowych zrozumienia ryzyka, że dane zobowiązanie mogłoby stać się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego. W takiej sytuacji Standard wymaga ujawnienia opisu kowenantu, wartości zobowiązań, których dotyczy oraz faktów i okoliczności, jeśli wystąpią, wskazujących na istnienie ryzyka niewywiązania się przez jednostkę z warunków kowenantu w terminie wskazanym po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Grupa zamierza zastosować wszystkie opisane powyżej zmiany zgodnie z ich datą wejścia w życie, z wyjątkiem MSSF 17, który nie będzie mieć wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy na dzień 31 grudnia 2022 r. Grupa ocenia, że pozostałe zmiany do standardów będą miały zastosowanie do jej działalności w zakresie, w jakim wystąpią w przyszłości operacje gospodarcze, transakcje lub inne zdarzenia, których powyższe zmiany w standardach dotyczą oraz, że zmiany do MSR 1 i Stanowiska Praktycznego 2 odnoszące się do polityk (zasad) rachunkowości prezentowanych w sprawozdaniu finansowym nie wpłyną istotnie na zakres zasad rachunkowości, które będą ujawniane przez Grupę w sprawozdaniach finansowych publikowanych dla okresów rocznych rozpoczynających się po dniu 1 stycznia 2023 r.

Wyniki wyszukiwania