Raport zintegrowany
2022

1.1 Opis biznesu

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

KGHM Polska Miedź S.A. (Jednostka Dominująca, Spółka) z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 48 jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer rejestru KRS 23302, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

KGHM Polska Miedź S.A. jest przedsiębiorstwem wielooddziałowym, w którego skład wchodzi Centrala oraz 10 oddziałów: 3 zakłady górnicze (ZG Lubin, ZG Polkowice-Sieroszowice, ZG Rudna), 3 huty miedzi (HM Głogów, HM Legnica, HM Cedynia), Zakłady Wzbogacania Rud (ZWR), Zakład Hydrotechniczny, Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego i Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Akcje KGHM Polska Miedź S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

  • górnictwo rud miedzi i metali nieżelaznych oraz
  • produkcja miedzi, metali szlachetnych i nieżelaznych.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. (Grupa Kapitałowa, Grupa, GK) prowadzi również inne rodzaje działalności opisane w Załączniku Nr 3 Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy i nie istnieją przesłanki zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd Jednostki Dominującej nie stwierdza na dzień podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie nie miały bezpośredniego, negatywnego wpływu na poszczególne aspekty działalności Grupy. Nie zanotowano przestojów produkcyjnych ani też ograniczenia produkcji lub zakresu realizowanych usług. COVID-19, w szczególności sytuacja pandemiczna w Chinach, oraz agresja Rosji na Ukrainę miały natomiast swoje odzwierciedlenie we wzroście presji inflacyjnej. W 2022 r. znacząco wzrosły ceny materiałów technologicznych, energii, paliwa i usług, co nie pozostało bez wpływu na poziom kosztów generowany przez Grupę. Z drugiej jednak strony niepewność co do dalszej sytuacji gospodarczej na świecie spowodowała osłabienie złotego i wzrost cen miedzi wyrażonych w PLN, co przełożyło się na wzrost przychodów ze sprzedaży. Wyniki produkcyjne i finansowe poszczególnych segmentów zaprezentowano w Części 2 Segmenty działalności i informacje na temat przychodów, natomiast wpływ sytuacji makroekonomicznej na działalność Spółki i Grupy przedstawiono w Sprawozdaniu Zarządu z działalności KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 r.

Szczegółowa informacja o funkcjonowaniu Grupy w czasie pandemii i trwającego konfliktu zbrojnego w Ukrainie w roku 2022 została przedstawiona w Nocie 12.12 niniejszego raportu.

Działalność Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie eksploracji i eksploatacji złóż rud miedzi, niklu oraz metali szlachetnych opiera się na posiadanych przez KGHM Polska Miedź S.A. koncesjach na eksploatację złóż w Polsce oraz posiadanych przez spółki Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. tytułach prawnych do poszukiwania lub wydobycia tych surowców na terenie USA, Kanady i Chile. Szczegółowe informacje są przedstawione w Sprawozdaniu Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 r. (punkt 1.5).

Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej w 2022 r. objęła skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 63 jednostki zależne oraz wyceniła metodą praw własności udziały w dwóch wspólnych przedsięwzięciach (Sierra Gorda S.C.M. i NANO CARBON Sp. z o.o. w likwidacji).

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 r. i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz zysk netto Grupy.

Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Jednostki Dominującej dnia 21 marca 2023 r.

Wyniki wyszukiwania