Raport zintegrowany
2022

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej Kapitał własny przypadający
na udziały niekontrolując
Razem kapitał własny
Kapitał akcyjny Kapitał z tytułu
wyceny instrumentów finansowych
Zakumulowane pozostałe całkowite dochody Zyski zatrzymane Ogółem
Stan na 31 grudnia 2020 r.  2 000 (1 430) 1 728 18 694 20 992  89  21 081
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi – właścicielami –   3  3 
Nota 12.2 Transakcje z właścicielami – Dywidenda (300) (300) (300)
Zysk netto 6 156 6 156 (1) 6 155
Nota 8.2.2 Pozostałe całkowite dochody (275)*  491  216  1  217 
Łączne całkowite dochody (275)  491 6 156 6 372 6 372
Reklasyfikacja wyniku ze zbycia instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody (18) (18)  (18)
Stan na 31 grudnia 2021 r.   2 000 (1 705) 2 219 24 532 27 046  92  27 138
Nota 12.2 Transakcje z właścicielami – Dywidenda (600) (600) (600)
Zysk netto 4 772 4 772  2 4 774
Nota 8.2.2 Pozostałe całkowite dochody 1 278 (407)  871  871
Łączne całkowite dochody 1 278 (407) 4 772 5 643  2 5 645
Zmiany z tytułu utraty kontroli nad jednostkami zależnymi –  (37) (37)
Stan na 31 grudnia 2022 r.  2 000 (427) 1 812 28 704 32 089  57  32 146
*W pozostałych całkowitych dochodach ujęto 18 mln PLN z tytułu reklasyfikacji wyniku ze zbycia instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody.
Wyniki wyszukiwania