Raport zintegrowany
2022

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2022
AKTYWA
Rzeczowe aktywa trwałe górnicze i hutnicze 22 894 21 564
Aktywa niematerialne górnicze i hutnicze 2 772 2 316
Nota 9.1 Rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze 25 666 23 880
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 2 746 2 593
Pozostałe aktywa niematerialne  218  250
Nota 9.2 Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne 2 964 2 843
Nota 6.2 Zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia – udzielone pożyczki 9 603 7 867
Nota 7.1 Pochodne instrumenty finansowe  714  595
Nota 7.3 Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej  606  637
Nota 7.4 Inne instrumenty finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie  469  496
Instrumenty finansowe razem 1 789 1 728
Nota 5.1.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  137  185
Nota 12.3 Pozostałe aktywa niefinansowe  220  161
Aktywa trwałe  40 379 36 664
Nota 10.1 Zapasy 8 902 6 337
Nota 10.2 Należności od odbiorców, w tym: 1 177 1 009
należności od odbiorców wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy  751  614
Nota 5.3 Należności z tytułu podatków  367  364
Nota 7.1 Pochodne instrumenty finansowe  796  254
Nota 6.2 Zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia – udzielone pożyczki  447
Nota 12.3 Pozostałe aktywa finansowe  337  172
Nota 12.3 Pozostałe aktywa niefinansowe  286  162
Nota 8.5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 200 1 884
Nota 9.8 Aktywa przeznaczone do sprzedaży (grupa zbycia)  734
Aktywa obrotowe  13 065 11 363
RAZEM AKTYWA  53 444 48 027
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY   
Nota 8.2.1 Kapitał akcyjny 2 000 2 000
Nota 8.2.2 Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych (427) (1 705)
Nota 8.2.2 Zakumulowane pozostałe całkowite dochody inne  niż z tytułu wyceny instrumentów finansowych 1 812 2 219
Nota 8.2.2 Zyski zatrzymane 28 704 24 532
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 32 089 27 046
Kapitał własny udziałowców niekontrolujących  57  92
Kapitał własny   32 146 27 138
Nota 8.4.1 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu  oraz dłużnych papierów wartościowych 5 220 5 409
Nota 7.1 Pochodne instrumenty finansowe  719 1 134
Nota 11.1 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 2 621 2 306
Nota 9.4 Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych 1 859 1 242
Nota 5.1.1 Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 151  643
Nota 12.4 Pozostałe zobowiązania  543  617
Zobowiązania długoterminowe  12 113 11 351
Nota 8.4.1 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu  oraz dłużnych papierów wartościowych 1 223  455
Nota 7.1 Pochodne instrumenty finansowe  434  889
Nota 10.3 Zobowiązania wobec dostawców i podobne 3 094 2 974
Nota 11.1 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 699 1 437
Nota 5.3 Zobowiązania z tytułu podatków 1 233 1 453
Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia  173  207
Nota 12.4 Pozostałe zobowiązania 1 329 1 661
Nota 9.8 Zobowiązania związane z grupą zbycia  462
Zobowiązania krótkoterminowe  9 185 9 538
Zobowiązanie długo i krótkoterminowe  21 298 20 889
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY  53 444 48 027
Wyniki wyszukiwania