Raport zintegrowany
2022

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem 6 489 7 824
Nota 9.3 Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym 2 239 2 123
Nota 6.2 Zysk z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych  wspólnemu przedsięwzięciu (873) (2 380)
Nota 6.2 Odsetki od pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu (582) (494)
Pozostałe odsetki  30  120
Straty z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych  i wartości niematerialnych  147  378
Pozostałe zyski z tytułu odwrócenia utraty wartości rzeczowych aktywów  trwałych i wartości niematerialnych (3) (44)
Zyski ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych  i wartości niematerialnych (108) (58)
Nota 9.8 Zysk ze zbycia jednostek zależnych (180)
Różnice kursowe, z tego: (661) (446)
z działalności inwestycyjnej i wyceny środków pieniężnych (838) (744)
z działalności finansowej  177  298
Zmiana stanu rezerw na likwidację kopalń, zobowiązań z tytułu programu przyszłych świadczeń pracowniczych oraz pozostałych rezerw (56)  30
Zmiana stanu pozostałych należności i zobowiązań  innych niż kapitał obrotowy (133)  610
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych (353) (1 921)
Nota 7.2 Przekwalifikowanie pozostałych całkowitych dochodów do wyniku  w związku z realizacją instrumentów pochodnych zabezpieczających  492 2 030
Nota 12.8 Pozostałe korekty  29  1
Razem wyłączenia przychodów i kosztów (12) (51)
Podatek dochodowy zapłacony (1 696) (740)
Nota 10.4 Zmiana stanu kapitału obrotowego, w tym: (2 317) (2 767)
zmiana stanu zobowiązań handlowych przekazanych do faktoringu (77) (1 114)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  2 464 4 266
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 
Nota 9.1.3 Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi, w tym: (3 678) (3 383)
Nota 8.4.2 zapłacone aktywowane odsetki od zadłużenia (214) (122)
Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe (440) (507)
Wydatki na aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń i innych obiektów technologicznych (24)
Udzielone zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne (14) (14)
Wpływy z aktywów finansowych przeznaczonych na likwidację kopalń i innych obiektów technologicznych 26
Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu (kapitał)  358
Wpływy ze zbycia rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych  394  98
Wpływy ze zbycia jednostek zależnych  243
Wpływy ze zbycia instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody 53
Odsetki otrzymane z tytułu pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu  431 1 259
Pozostałe (15) (8)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (2 695) (2 526)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 
Nota 8.4.2 Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  677  358
Wpływy z tytułu instrumentów pochodnych związanych ze źródłami finansowania zewnętrznego 130 36
Nota 8.4.2 Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek (425) (2 078)
Nota 8.4.2 Spłata zobowiązań z tytułu leasingu (59) (67)
Wydatki z tytułu instrumentów pochodnych związanych ze źródłami finansowania zewnętrznego (89) (79)
Spłata odsetek, w tym: (92) (94)
Nota 8.4.2 z tytułu zadłużenia (89) (85)
Wypłacone dywidendy akcjonariuszom Jednostki Dominującej (600) (300)
Pozostałe  12  24
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (446) (2 200)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO  (677) (460)
Różnice kursowe   (27) (158)
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu 1 904 2 522
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu, w tym:  1 200 1 904
Nota 9.8 wykazane w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia) 20
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania  21  24
Wyniki wyszukiwania