Raport zintegrowany
2022

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Zysk netto   4 774  6 155 
Nota 8.2.2 Wycena instrumentów zabezpieczających po uwzględnieniu efektu podatkowego 1 354 (297)
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN (65) (70)
Pozostałe całkowite dochody, które zostaną przeklasyfikowane do wyniku  1 289  (367) 
Nota 8.2.2 Wycena kapitałowych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody po uwzględnieniu efektu podatkowego (76)  22
Zyski / (straty) aktuarialne po uwzględnieniu efektu podatkowego (342)  562
Pozostałe całkowite dochody, które nie zostaną przeklasyfikowane do wyniku  (418)   584 
Razem pozostałe całkowite dochody netto   871   217 
ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY   5 645  6 372 
Łączne całkowite dochody przypadające:       
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 5 643 6 372
Na udziały niekontrolujące  2

 

Wyniki wyszukiwania