Raport zintegrowany
2022

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Nota 2.3 Przychody z umów z klientami 33 847 29 803
Nota 4.1 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (27 541) (23 529)
Zysk brutto ze sprzedaży  6 306 6 274
Nota 4.1 Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu (1 962) (1 564)
Zysk netto ze sprzedaży 4 344 4 710
Nota 6.2 Zysk z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu 873 2 380
Nota 6.2 Przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej  582 494
Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie 1 455 2 874
Nota 4.2 Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 1 881 1 757
pozostałe odsetki obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej 54 1
odwrócenie strat z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych  5  27
Nota 4.2 Pozostałe koszty operacyjne, w tym: (919) (1 046)
straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych (5) (13)
Nota 4.3 Przychody finansowe 148 70
Nota 4.3 Koszty finansowe (420) (541)
Zysk przed opodatkowaniem 6 489 7 824
Nota 5.1 Podatek dochodowy (1 715) (1 669)
ZYSK NETTO 4 774 6 155
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 4 772 6 156
Na udziały niekontrolujące  2  (1)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) 200  200
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN) 23,86 30,78
Wyniki wyszukiwania