Raport zintegrowany
2022

12.12 Informacja o wpływie Covid-19 i wojny w Ukrainie na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Największy wpływ na funkcjonowanie oraz wyniki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. ma Jednostka Dominująca oraz, w mniejszym stopniu, Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD.

Kluczowe kategorie ryzyka

Najistotniejszymi kategoriami ryzyka związanymi z pandemią COVID-19 i wojną w Ukrainie wpływającymi na funkcjonowanie Spółki i Grupy, są:

 • podwyższona absencja wśród pracowników głównego ciągu technologicznego w wyniku kolejnych fal zakażenia wirusem SARS CoV-2,
 • dalszy wzrost cen paliw oraz nośników energii,
 • zaburzenia w łańcuchu dostaw i dostępność materiałów (np. stal), paliw i energii na rynkach międzynarodowych,
 • zaburzenia oraz ograniczenia logistyczne w transporcie międzynarodowym,
 • ograniczenia na niektórych rynkach zbytu, spadek popytu oraz optymalizacja zapasów surowców i produktów gotowych u kontrahentów,
 • światowe spowolnienie gospodarcze,
 • potencjalne nadzwyczajne zmiany przepisów prawa,
 • zmienność notowań miedzi, srebra i molibdenu,
 • zmienność notowań molibdenu,
 • zmienność kursu walutowego USD/PLN,
 • zmienność kosztów produkcji miedzi elektrolitycznej, w tym w szczególności z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin, zmiany wartości zużytych obcych materiałów miedzionośnych oraz wahań cen nośników energii i energii elektrycznej,
 • wzrost cen materiałów i usług wynikający z obserwowanej wysokiej inflacji,
 • ogólna niepewność na rynkach finansowych oraz skutki gospodarcze kryzysu.

Oceny kluczowych kategorii ryzyka, na które ma wpływ pandemia koronawirusa i wojna w Ukrainie, dokonuje się poprzez bieżący monitoring wybranych informacji z obszaru produkcji, sprzedaży, łańcucha dostaw, zarządzania personelem i finansów, w celu wsparcia procesu weryfikacji aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Wpływ na rynek metali i kurs akcji

Z punktu widzenia Grupy skutkiem pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie jest wzrost ryzyka rynkowego związanego z wahaniami cen metali oraz indeksów giełdowych. Kurs akcji Spółki na koniec 2022 r. wzrósł o 45% w stosunku do notowań na koniec III kwartału 2022 r. oraz spadł o 9% w stosunku do końca 2021 r. i na zamknięciu sesji w dniu 30 grudnia 2022 r. wyniósł 126,75 PLN. W tych samym okresach indeks WIG wzrósł o 14% i spadł o 17%, a WIG20 wzrósł o 30% i spadł o 21%. W konsekwencji zmiany cen akcji KGHM kapitalizacja Spółki spadła z 27,88 mld PLN na koniec 2021 r. do 25,35 mld PLN na koniec 2022 r.

Po stabilnym I półroczu 2022 r., gdzie średnia cena miedzi wyniosła 9 761 USD/t nastąpił spadek ceny o 18,6% w stosunku do średniej ceny miedzi w II kwartale 2022 r. Od listopada 2022 r. odnotowano tendencję wzrostową i w IV kwartale 2022 r. nastąpił wzrost średniej ceny miedzi o 3,3% w stosunku do średniej ceny miedzi w III kwartale 2022 r. Średnia cena miedzi w całym roku 2022 wyniosła 8 797 USD/t, czyli kształtowała się na poziomie zakładanym w budżecie.

Wpływ na rynek paliw, nośników energii oraz dostępność surowców i materiałów

Ewentualna kontynuacja wzrostów cen paliw oraz nośników energii może być nadal głównym czynnikiem generującym dalszy wzrost kosztów podstawowej działalności.

Obserwowane są pojedyncze odchylenia w dostępności surowców i materiałów, jednak w chwili obecnej Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. wciąż nie odczuwa istotnie negatywnego wpływu tych wahań na swoją działalność. Biorąc pod uwagę kwestię ciągłości dostaw nośników energii (gaz, węgiel, koks) Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. na chwilę obecną nie odczuwa negatywnych skutków wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu, węgla oraz koksu i posiada pełną zdolność do utrzymania ciągłości głównego ciągu technologicznego i pozostałych procesów produkcyjnych.

KGHM Polska Miedź S.A. jako jeden z największych odbiorców energii elektrycznej w kraju od wielu lat swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną dywersyfikuje według wypracowanej przez lata skutecznej strategii uwzględniającej własną generację. Zakup realizowany jest w obrębie kontraktów bilateralnych, umów ramowych z wieloma dostawcami oraz na Towarowej Giełdzie Energii (kontrakty te nie stanowią instrumentu finansowego w rozumieniu MSSF). Polityka zakupowa energii elektrycznej oraz paliwa gazowego jest od lat realizowana w ramach Stałej Komisji zakupowej energii elektrycznej, paliwa gazowego i praw majątkowych.

Niezależnie jednak od braku istotnie niekorzystnego wpływu opisanych powyżej ograniczeń na działalność Grupy, Jednostka Dominująca odnotowała negatywny wpływ wzrostu cen na rynku paliw i nośników energii, który ostatecznie spowodował odchylenia w realizacji założeń budżetowych na 2022 r. po stronie kosztowej KGHM Polska Miedź S.A.  Szczegóły dotyczące wyników operacyjnych segmentów znajdują się w  rozdziałach 8-11 Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku.

Wpływ na działalność uzdrowiskową Grupy

Odnotowana na początku 2022 r. wzmożona liczba chorych na wariant omikron wirusa SARS-CoV-2, a w kolejnych miesiącach wojna w Ukrainie, spowodowały czasowy spadek liczby rezerwacji i przyjazdów klientów do podmiotów uzdrowiskowych. Niemniej sytuacja począwszy od przełomu kwietnia i maja 2022 r. ulegała systematycznej poprawie i stabilizacji. Począwszy od 16 maja 2022 r.  zniesiony został stan pandemii, a w jego miejsce wprowadzono stan zagrożenia pandemicznego, który obowiązywać będzie do odwołania. W IV kwartale 2022 r. nie odnotowano bezpośredniego negatywnego wpływu COVID-19 na funkcjonowanie rynku, w ramach którego spółki prowadzą swoją działalność. Tym samym spółki nie prognozują w swoich założeniach finansowych na rok 2023 oraz na lata kolejne ograniczeń w prowadzonej działalności lub czasowego zamykania działalności w posiadanych obiektach leczniczych.

Spółki uzdrowiskowe prowadząc działalność leczniczą, finansowaną ze środków publicznych, korzystają z ochrony wynikającej z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Ochrona przewidziana ustawą będzie funkcjonować do końca 2023 r. Zobowiązania finansowe uzdrowisk wobec kredytodawców i leasingodawców w IV kwartale 2022 r. były regulowane na bieżąco, a poprawa wyników, mimo wyższych niż oczekiwano kosztów energii elektrycznej, gazu oraz obsługi długu, wpłynęły pozytywnie na spełnienie warunków umowy w ramach umowy kredytu inwestycyjnego z bankiem Pekao S.A.

W związku pozyskanymi środkami z Tarczy 2.0 dla Dużych Przedsiębiorców z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) za okresy objęte zamknięciem działalności, w sierpniu 2022 r. Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. oraz Uzdrowiska Kłodzkie S.A. Grupa PGU rozliczyły pozyskanie wsparcie i otrzymały umorzenie pożyczki. Pozostałe Spółki, które otrzymały subwencje w ramach programu Tarczy Finansowej PFR dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, oczekują na decyzję PFR o dokonaniu rozliczenia wsparcia.

Wpływ na działalność jednostki dominującej i pozostałych spółek Grupy

Sytuacja pandemiczna spowodowana COVID-19 nie miała istotnego wpływu na działalność operacyjną Grupy Kapitałowej. Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Jednostki Dominującej ocenia ryzyko utraty ciągłości działania z tytułu COVID-19 nadal jako niskie.

Sytuacja geopolityczna związana z bezpośrednią agresją Rosji na Ukrainę oraz wdrożonym systemem sankcji w chwili obecnej nie ogranicza działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej, a ryzyko zakłócenia ciągłości działalności Grupy z tego tytułu oceniane jest ciągle jako niskie.

Pomimo obserwowanej wysokiej inflacji w gospodarce światowej, skutkującej zacieśnianiem polityki monetarnej, popyt na kluczowe produkty Grupy nie uległ znaczącemu pogorszeniu w IV kwartale 2022 r. Ceny metali charakteryzowały się dynamiką wzrostową będącą skutkiem między innymi deprecjacji dolara amerykańskiego. Dodatkowo, złagodzenie przez władze chińskie polityki „zero COVID” zrodziło nadzieję na wzrost konsumpcji metali w Państwie Środka w 2023 r., co również wpłynęło pozytywnie na wzrost cen metali w końcówce 2022 r.

W nadchodzącym roku głównymi źródłami ryzyka dla rozwoju gospodarczego pozostają wysoki poziom inflacji oraz agresja Rosji na Ukrainę, które w konsekwencji mogą przynieść spowolnienie gospodarcze w branżach kluczowych dla konsumpcji metali (m.in. budownictwo). Dziś nie jest możliwe oszacowanie wpływu tych czynników na ewentualny wynik netto, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przy jednoczesnym stosowaniu możliwych działań mitygujących.

W odniesieniu do dostępności kapitału i poziomu zadłużenia, Grupa nie posiada kredytów w instytucjach zagrożonych sankcjami.

Z punktu widzenia różnic kursowych (wycena pozycji bilansowych wyrażonych w walutach obcych), osłabienie złotego może oznaczać wzrost dodatnich różnic kursowych (niezrealizowane) z uwagi na to, że pożyczki udzielone przez KGHM w USD są większe od zaciągniętych kredytów w USD.

W zakresie pozostałych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. sytuacja na Ukrainie w 2022 r. nie miała istotnego wpływu na wyniki operacyjne generowane przez te podmioty.

Działania zapobiegawcze w Grupie

W KGHM Polska Miedź S.A., a także we wszystkich kopalniach zagranicznych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz Sierra Gorda S.C.M., dzięki podjęciu szeregu działań zapobiegawczych nie zanotowano przestojów produkcyjnych, których bezpośrednim powodem byłaby pandemia i wojna w Ukrainie. W związku z tym produkcja miedzi, srebra i molibdenu w Grupie Kapitałowej w roku 2022 kształtowała się powyżej poziomu przewidzianego w budżecie.

KGHM Polska Miedź S.A. od lat stosuje procedury związane z monitoringiem należności. Terminowość płatności odbiorców podlega codziennemu raportowaniu, a potencjalnie odnotowane zakłócenia w przepływie środków pieniężnych od kontrahentów są niezwłocznie wyjaśniane. W obszarze sprzedaży większość odbiorców nie odczuwa w chwili obecnej silnie negatywnego wpływu poprzednich fal pandemii na swoją działalność, dzięki czemu należności z tytułu sprzedaży Jednostki Dominującej regulowane są terminowo, a realizacja wysyłek do klientów przebiega bez większych zakłóceń.

Stosowana w całej Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. strategia dywersyfikacji dostawców oraz zastosowanie alternatywnych rozwiązań skutecznie, w chwili obecnej mityguje ryzyko związane z zaburzeniami łańcuchów dostaw surowców i materiałów.

Grupa Kapitałowa posiada pełną zdolność do regulowania zaciągniętych zobowiązań. Posiadane przez Grupę środki pieniężne oraz pozyskane finansowanie zewnętrzne gwarantują jej utrzymanie płynności finansowej. Oparcie struktury finansowania Grupy Kapitałowej na poziomie Jednostki Dominującej na długoterminowych i zdywersyfikowanych źródłach finansowania, zapewniło Spółce i Grupie Kapitałowej długookresową stabilność finansową, poprzez utrzymanie stabilnego rozkładu dat zapadalności zadłużenia oraz optymalizacji jego kosztu.

W związku z centralizacją procesu pozyskiwania finansowania zewnętrznego na potrzeby całej Grupy Kapitałowej, w celu wewnątrzgrupowego transferu płynności, wykorzystuje się instrument dłużny w postaci pożyczek właścicielskich, wspierających proces inwestycji, a w zakresie obsługi bieżącej działalności Grupa korzysta z cash poolingu lokalnego oraz międzynarodowego.

Obecnie Jednostka Dominująca nie identyfikuje istotnego ryzyka braku wywiązania się z warunków finansowych (tzw. „kowenantów”) zawartych w umowach finansowania zewnętrznego w związku z pandemią COVID-19 i wojną na Ukrainie.

Grupa Kapitałowa kontynuuje realizację projektów inwestycyjnych zgodnie z przyjętymi harmonogramami i tym samym nie identyfikuje wzrostu ryzyka zagrażającego ich kontynuacji w wyniku pandemii koronawirusa i wojny na Ukrainie.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły również zakłócenia w ciągłości działania Grupy Kapitałowej z powodu zakażenia wirusem wśród pracowników i nie odnotowano istotnie podwyższonej absencji wśród pracowników.

W Spółce kontynuowany jest proces wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania ciągłością działania, który pozwala również na uszczegółowienie zakresu podejmowanych działań w ramach zarządzania ryzykiem korporacyjnym dla kategorii ryzyka o katastroficznym wpływie i niewielkim prawdopodobieństwie wystąpienia.

Biorąc pod uwagę ryzyko pojawienia się nowych mutacji wirusa SARS-CoV-2 oraz obserwowaną w Chinach kolejną falę pandemii COVID-19, wciąż istnieje niepewność co do potencjalnego rozwoju sytuacji pandemicznej na świecie, w szczególności co do konsekwencji jej wpływu na sytuację gospodarczo-społeczną w kraju i na świecie. Od początku pandemii COVID-19 Chiny utrzymywały rygorystyczną politykę „zero covid”, aby w IV kwartale 2022 r. zdecydować się na zniesienie większości obostrzeń. Spodziewane ożywienie gospodarcze w kraju i na świecie w miarę dotychczasowej poprawy sytuacji pandemicznej zostało wyhamowane przez agresję Rosji na Ukrainę, wpływając na bezpieczeństwo żywnościowe oraz wysokie ceny energii i inflację producencką, a także problemy z dostępem do nawozów sztucznych. Z punktu widzenia stabilności i ciągłości łańcuchów dostaw nośników energii istotne będą kierunki geopolityki energetyczno-klimatycznej w kontekście zwłaszcza uniezależnienia się państw europejskich od rosyjskich dostaw gazu i węgla oraz skutki przyjętego do realizacji przez kraje członkowskie Unii Europejskiej planu redukcji zużycia gazu w okresie zimowym. Jednostka Dominująca na bieżąco monitoruje międzynarodową sytuację gospodarczą, w celu oceny jej potencjalnego negatywnego wpływu na Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. i podjęcia wyprzedzających działań mitygujących ten wpływ.

Wyniki wyszukiwania