Raport zintegrowany
2022

12.13 Ryzyko i zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. jest świadomym i odpowiedzialnym uczestnikiem energetycznej transformacji i kluczowe dla niego jest dostosowanie się do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem klimatycznym. Grupa na bieżąco ocenia ryzyko związane z klimatem i jego wpływ na jej działalność w ramach procesu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., który szerzej został opisany w Sprawozdaniu Zarządu z działalności KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w 2022 roku, rozdział 2.6. Zarządzanie ryzykiem.

Negatywny wpływ zmian klimatu na działalność Grupy Kapitałowej analizowany jest przy wykorzystaniu poniższej klasyfikacji.

Grupa narażona jest na ryzyko klimatyczne fizyczne, wynikające z określonych zdarzeń, w szczególności związanych z gwałtownymi i chronicznymi zjawiskami pogodowymi będącymi następstwem zmian klimatu takimi jak burze, powodzie, pożary lub fale upałów oraz trwałe zmiany w schematach pogodowych, które mogą wpływać na działalność Grupy m.in. poprzez zakłócenia łańcucha dostaw i ciągłości działania głównego ciągu technologicznego, wzrost kosztów operacyjnych związanych bezpośrednio z działalności biznesową jak i poprzez wzrost uciążliwości pracy.

Ryzyko klimatyczne związane z przejściem, na które narażona jest Grupa Kapitałowa, wynika z konieczności dostosowania się gospodarki do stopniowych zmian klimatu. Ta kategoria ryzyk obejmuje kwestie związane z wymogami prawnymi, postępem technologicznym w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, zmianami w popycie i podaży na niektóre produkty i usługi, których wytwarzanie związane jest z rykiem klimatycznym jak i rosnącymi oczekiwaniami interesariuszy wobec Grupy co do obniżenia jej wpływu na klimat. Szczegółowy opis zidentyfikowanych kluczowych rodzajów ryzyka klimatycznego związanego z negatywnym wpływem zmian klimatu na działalność Grupy Kapitałowej, w tym wskaźniki stosowane do ich oceny jak i opis działań podejmowanych przez Grupę mitygujących ich wpływ został przedstawiony w Sprawozdaniu Zarządu z działalności KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w 2022 r., rozdział  3.3. Podejście do zarządzania ryzykiem klimatycznym.

W procesie oceny wpływu zidentyfikowanych ryzyk klimatycznych na działalność Grupy Kapitałowej, w szczególności  zmiennych kosztów uprawnień do emisji CO2, wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej, kosztów dotyczących badań oraz dodatkowych nakładów z tytułu rozwoju własnych źródeł energii, szczególnej ocenie poddano obszary:

  • przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności środków trwałych i ich wartości rezydualnej,
  • istnienia przesłanek o możliwości utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych,
  • założeń stanowiących element wyceny udzielonych pożyczek,
  • aktualizacji rezerwy na przyszłe koszty związane z likwidacją kopalń i innych obiektów technologicznych,
  • aktualizacji rezerw na dodatkowe koszty związane z podstawową działalnością operacyjną,
  • zobowiązań i zobowiązań gwarancyjnych z tytułu ewentualnych grzywien, kar środowiskowych.

W wyniku powyższych prac na dzień 31 grudnia 2022 r. nie zidentyfikowano istotnego wpływu ryzyk klimatycznych na ww. obszary.

Wyniki wyszukiwania