Raport zintegrowany
2022

13.2 Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.10.2022
do 31.12.2022
od 01.10.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Przychody z tytułu instrumentów pochodnych, z tego: (12) 59 270 383
wycena (61) (31) 109 208
realizacja 49 90 161 175
Przychody z tytułu odsetek obliczone
z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej 13 54 1
Różnice kursowe z wyceny aktywów i zobowiązań
innych niż zadłużenie 218 949 994
Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości
środków trwałych w budowie 2 2
Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych 1 9 5 27
Rozwiązanie rezerw (36) (1) 62 34
Zysk ze zbycia wartości niematerialnych (1) 134 1
Zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych 8 57
Zysk ze zbycia jednostek zależnych 7 180
Otrzymane dotacje państwowe 5 11 19 24
Przychody z obsługi akredytyw, gwarancji 28 66
Otrzymane odszkodowania, kary, grzywny 3 10 66 34
Otrzymana rekompensata z tytułu zakupu energii elektrycznej za 2020 r. 39
Pozostałe 44 32 114 95
Pozostałe przychody operacyjne razem 24 348 1 881 1 757
Koszty z tytułu instrumentów pochodnych, z tego: (113) (176) (490) (768)
wycena (10) 3 (116) (141)
realizacja (103) (179) (374) (627)
Straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych ( 10) (5) (13)
Straty z tytułu zmian wartości godziwej aktywów finansowych 11 34 (58) (39)
Straty z tytułu utraty wartości środków trwałych
w budowie oraz wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania (58) (27) (64) (38)
Różnice kursowe z wyceny aktywów i zobowiązań
innych niż zadłużenie (1 519)
Utworzenie rezerw 69 ( 45) ( 27) (88)
Przekazane wsparcie finansowe dla gmin (1) (100)
Straty ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych (17) (26)
Darowizny przekazane (21) (5) (55) (33)
Pozostałe (27) (29) (94) (67)
Pozostałe koszty operacyjne razem (1 676) (268) (919) (1 046)
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne (1 652) 80 962 711
Wyniki wyszukiwania