Raport zintegrowany
2022

13.1 Koszty według rodzaju

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.10.2022
do 31.12.2022
od 01.10.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 663 526 2 398 2 254
Koszty świadczeń pracowniczych 2 009 1 692 7 333 6 443
Zużycie materiałów i energii, w tym: 4 045 3 110 15 876 11 962
wsady obce 2 158 1 769 8 859 7 132
Usługi obce 800 721 2 604 2 200
Podatek od wydobycia niektórych kopalin 746 1 009 3 046 3 548
Pozostałe podatki i opłaty 249 ( 34) 786 661
Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych
aktywów trwałych i wartości niematerialnych
(2) 3 (3) (42)
Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości zapasów (15) (31) (55) (88)
Koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne 34 25 89 72
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe 22 20 80 76
Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 36 319 83 340
Odpisy z tytułu utraty wartości zapasów 34 18 74 47
Pozostałe koszty 20 28 77 64
Razem koszty rodzajowe 8 641 7 406 32 388 27 537
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+) 136 215 792 790
Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-) (827) 112 (2 008) (1 544)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby Grupy Kapitałowej (-) (457) (504) (1 669) (1 690)
Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i ogólnego zarządu, z tego: 7 493 7 229 29 503 25 093
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 6 898 6 745 27 541 23 529
Koszty sprzedaży 149 120 560 450
Koszty ogólnego zarządu 446 364 1 402 1 114
Wyniki wyszukiwania