Raport zintegrowany
2022

13.3 Przychody i (koszty) finansowe

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.10.2022
do 31.12.2022
od 01.10.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Różnice kursowe z wyceny i realizacji zobowiązań z tytułu zadłużenia 438
Przychody z tytułu instrumentów pochodnych – realizacja 83 35 130 70
Skutek rozliczenia transakcji zabezpieczającej ryzyko procentowe w związku z emisją obligacji ze zmiennym oprocentowaniem 16 18
Przychody finansowe razem 537 35 148 70
Odsetki od zadłużenia, w tym: (3) (29) (18) (94)
z tytułu leasingu (2) (3) (9) (13)
Skutek odwracania dyskonta rezerw (6) (4) (21) (15)
Opłaty i prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek (6) (6) (29) (25)
Koszty z tytułu instrumentów pochodnych, z tego: (98) (41) (149) (80)
wycena (1)
realizacja (98) (41) (149) (79)
Różnice kursowe z wyceny i realizacji zobowiązań z tytułu zadłużenia (44) (179) (299)
Pozostałe (1) (8) (24) (28)
Koszty finansowe razem (114) (132) (420) (541)
Przychody i (koszty) finansowe 423 (97) (272) (471)
Wyniki wyszukiwania