Raport zintegrowany
2022

12.10 Wynagrodzenie podmiotu badającego sprawozdanie finansowe i podmiotów z nim powiązanych w tys. PLN

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Razem Spółki grupy PricewaterhouseCoopers 5 429 4 376
Z tytułu umów o przeprowadzenie przeglądu i badania sprawozdań finansowych oraz umów na usługi atestacyjne, z tego: 5 330 4 207
badanie rocznych sprawozdań finansowych 4 307 3 626
usługi atestacyjne, z tego: 1 023 581
przegląd sprawozdań finansowych 818 508
inne usługi atestacyjne 205 73
Z realizacji innych umów 99 169
Wyniki wyszukiwania