Raport zintegrowany
2022

9.6 Wartość bilansowa aktywów spółek Grupy Kapitałowej stanowiąca zabezpieczenie spłaty zobowiązań

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
Budynki i budowle 136 308
Urządzenia techniczne i maszyny 33 38
Grunty 8 6
Razem 177 352

 

Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie spłaty zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 177 mln PLN, w tym wartość bilansowa aktywów ustanowionych jako zabezpieczenie spłaty finansowania zewnętrznego spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 117 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2021 r. odpowiednio 352 mln PLN i 217 mln PLN).

Wyniki wyszukiwania