Raport zintegrowany
2022

9.5 Aktywowane koszty finansowania zewnętrznego

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Grupa ujęła w aktywach rzeczowych i niematerialnych 228 mln PLN kosztów finansowania zewnętrznego.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Grupa ujęła w aktywach rzeczowych i niematerialnych 173 mln PLN kosztów finansowania zewnętrznego.

Stopa kapitalizacji zastosowana przez Grupę do ustalenia kosztów finansowania zewnętrznego za 2022 r. wyniosła 4,45%, za 2021 r. 2,98%.

Wyniki wyszukiwania