Raport zintegrowany
2022

2.4 Przychody z umów z klientami Grupy Kapitałowej – podział według kategorii

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2022 do 31.12.2022
KGHM Polska Miedź S.A. KGHM INTERNATIONAL LTD. Sierra Gorda S.C.M.* Pozostałe segmenty Pozycje uzgadniające do danych skonsolidowanych Dane skonsolidowane
Eliminacja danych segmentu Sierra Gorda S.C.M. Korekty konsolidacyjne
Przychody z umów z klientami ogółem 28 429 3 217 3 974 12 889 (3 974) (10 688) 33 847
Przychody z umów sprzedaży, dla których cena jest ustalana po dniu ujęcia sprzedaży w księgach (zasada M+) z tego: 21 767 2 556 3 974 6 259 (3 974) (6 038) 24 544
rozliczone 21 045 1 459 2 068 6 259 (2 068) (6 038) 22 725
nierozliczone  722 1 097 1 906 (1 906) 1 819
Przychody z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych dotyczących budowy kopalń  555  165 (146)  574
Przychody z pozostałych umów sprzedaży 6 662  106 6 465  – (4 504) 8 729
Przychody z umów z klientami ogółem, z tego: 28 429 3 217 3 974 12 889 (3 974) (10 688) 33 847
 objęte faktoringiem wierzytelnościowym 8 677  390 (304) 8 763
nieobjęte faktoringiem wierzytelnościowym 19 752 3 217 3 974 12 499 (3 974) (10 384) 25 084
od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Przychody z umów z klientami ogółem, z tego: 33 847 29 803
przekazywane w określonym momencie 32 229 28 592
przekazywane w miarę upływu czasu 1 618 1 211
* 55% udziału Grupy Kapitałowej w przychodach Sierra Gorda S.C.M.
od 01.01.2021 do 31.12.2021
KGHM Polska Miedź S.A. KGHM INTERNATIONAL LTD. Sierra Gorda S.C.M.* Pozostałe segmenty Pozycje uzgadniające do danych skonsolidowanych Dane skonsolidowane
Eliminacja danych segmentu Sierra Gorda S.C.M. Korekty konsolidacyjne
Przychody z umów z klientami ogółem 24 618 3 125 4 585 10 329 (4 585) (8 269) 29 803
Przychody z umów sprzedaży, dla których cena jest ustalana po dniu ujęcia sprzedaży w księgach (zasada M+) z tego: 19 838 2 690 4 369 4 751 (4 369) (4 648) 22 631
rozliczone 18 952 2 621 1 874 4 751 (1 874) (4 648) 21 676
nierozliczone  886  69 2 495 (2 495)  955
Przychody z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych dotyczących budowy kopalń  403  220 (211)  412
Przychody z pozostałych umów sprzedaży 4 780  32  216 5 358 (216) (3 410) 6 760
Przychody z umów z klientami ogółem, z tego:  24 618 3 125 4 585 10 329 (4 585) (8 269) 29 803
objęte faktoringiem wierzytelnościowym 8 575  106 (46) 8 635
nieobjęte faktoringiem wierzytelnościowym 16 043 3 125 4 585 10 223 (4 585) (8 223) 21 168
* 55% udziału Grupy Kapitałowej w przychodach Sierra Gorda S.C.M.
Wyniki wyszukiwania