Raport zintegrowany
2022

7.5.2.2 Ryzyko kredytowe związane z transakcjami w instrumentach pochodnych

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Wszystkie podmioty, z którymi Grupa Kapitałowa zawiera transakcje w instrumentach pochodnych (z wyjątkiem wbudowanych instrumentów pochodnych), działają w sektorze finansowym.

Ekspozycję kredytową Grupy związaną z instrumentami pochodnymi z podziałem na głównych kontrahentów prezentuje poniższa tabela (Nie dotyczy wbudowanych instrumentów pochodnych).

Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
Należności finansowe Zobowiązania finansowe Wartość
godziwa
Ekspozycja
na ryzyko kredytowe
Należności finansowe Zobowiązania finansowe Wartość
godziwa
Ekspozycja
na ryzyko kredytowe
Kontrahent 1 260 (250) 10 260 227 (195) 32 227
Kontrahent 2 226 (172) 54 226 162 (112) 50 162
Kontrahent 3 154 (33) 121 154 113 (437) (324) 113
Kontrahent 4 120 (53) 67 120 78 (57) 21 78
Pozostali 787 (636) 151 787 279 (1 360) (1 081) 279
Razem 1 547 (1 144) 403 1 547 859 (2 161) (1 302) 859
Otwarte instrumenty pochodne* 1 510 (1 110) 400 849 (2 002) (1 153)
Rozliczone instrumenty pochodne netto 37 (34) 3 10 (159) (149)
* Z wyłączeniem wbudowanych instrumentów pochodnych

Biorąc pod uwagę należności z tytułu otwartych transakcji w instrumentach pochodnych posiadanych przez Grupę (z wyłączeniem wbudowanych instrumentów pochodnych) na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz należności netto (Jednostka Dominująca kompensuje należności i zobowiązania z tytułu rozliczonych instrumentów pochodnych, dla których na dzień kończący okres sprawozdawczy znany jest przyszły przepływ, zgodnie z zasadami nettowania przepływów z rozliczeń przyjętymi w umowach ramowych z poszczególnymi kontrahentami) z tytułu rozliczonych instrumentów pochodnych, maksymalny udział jednego podmiotu w kwocie narażonej na ryzyko kredytowe wynikające z tych transakcji wyniósł 17%, tj. 260 mln PLN (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 26%, tj. 227 mln PLN).

W celu ograniczenia przepływów pieniężnych i jednocześnie ograniczenia ryzyka kredytowego Jednostka Dominująca dokonuje rozliczeń netto (na podstawie zawartych z kontrahentami standardowych porozumień ramowych regulujących obrót instrumentami finansowymi, tj. ISDA lub opartych o wzór ZBP). Ponadto ryzyko kredytowe z tego tytułu jest na bieżąco monitorowane poprzez analizę ratingów kredytowych oraz ograniczane poprzez dążenie do dywersyfikacji podmiotowej przy wdrażaniu strategii zabezpieczających

Pomimo koncentracji ryzyka kredytowego związanego z transakcjami w instrumentach pochodnych Jednostka Dominująca ocenia, że ze względu na współpracę wyłącznie z renomowanymi instytucjami finansowymi, jak również bieżący monitoring ich ratingu, nie jest znacząco narażona na ryzyko kredytowe wynikające z zawartych z nimi transakcji.

W tabeli poniżej zaprezentowano strukturę ratingów instytucji finansowych, z którymi Grupy posiadała transakcje w instrumentach pochodnych, stanowiące ekspozycję na ryzyko kredytowe.

Poziom ratingu Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
Średniowysoki od A+ do A- wg S&P i Fitch oraz od A1 do A3 wg Moody’s 84% 98%
Średni od BBB+ do BBB- wg S&P i Fitch oraz od Baa1 do Baa3 wg Moody’s 16% 2%
Wyniki wyszukiwania