Raport zintegrowany
2022

2.2 Wyniki finansowe segmentów sprawozdawczych

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Wyniki finansowe segmentów sprawozdawczych
od 01.01.2022 do 31.12.2022
KGHM Polska Miedź S.A. KGHM INTERNATIONAL LTD. Sierra Gorda S.C.M. Pozostałe segmenty Pozycje uzgadniającedo danych skonsolidowanych Skonsolidowane
sprawozdanie
finansowe
Eliminacja danych segmentu Sierra Gorda S.C.M Korekty  konsolidacyjne****
Nota 2.3 Przychody z umów z klientami, z tego: 28 429 3 217 3 974 12 889 (3 974) (10 688) 33 847
od innych segmentów  565 10 123 (10 688)
od klientów zewnętrznych 27 864 3 217 3 974 2 766 (3 974) 33 847
Wynik segmentu – zysk/(strata) netto 3 533  900  239 (51) (239)  392 4 774
Informacje dodatkowe dotyczące istotnych pozycji przychodów/kosztów segmentu
Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym (1 434) (568) (937) (273)  937  36 (2 239)
(Straty) / odwrócenie strat z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, w tym: 207 781 (259)  729
odwrócenie strat z tytułu utraty wartości udzielonych pożyczek 213  873 (213)  873
Stan na 31.12.2022
Aktywa, w tym: 47 995 15 228 13 563 6 071 (13 563) (15 850) 53 444
Aktywa segmentu 47 995 15 228 13 563 6 071 (13 563) (15 854) 53 440
Aktywa niealokowane do segmentów  4  4
Zobowiązania, w tym: 18 320 19 276 13 992 3 446 (13 992) (19 744) 21 298
 Zobowiązania segmentu 18 320 19 276 13 992 3 446 (13 992) (19 804) 21 238
Zobowiązania niealokowane do segmentów  60  60
Inne informacje od 01.01.2022 do 31.12.2022
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne – przepływy pieniężne 2 731  913 1 031 380 (1 031)  94 4 118
Dane produkcyjne i kosztowe od 01.01.2022 do 31.12.2022
Miedź płatna (tys. t)  586,0  56,2  90,8
Molibden (mln funtów)  0,1  2,9
Srebro (t) 1 298,4  2,0  26,7
TPM (tys. troz)  87,3  55,9  34,3
Koszt gotówkowy produkcji miedzi płatnej (C1)   (USD/funt    PLN/funt)** 2,38
10,62
2,14
9,57
1,50
6,69
Wynik segmentu – skorygowana EBITDA 5 400 1 001 2 190  274 8 865
Marża EBITDA*** 19% 31% 55% 2% 23%
* 55% udziału Grupy Kapitałowej w danych finansowych i produkcyjnych Sierra Gorda S.C.M.
** Jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię przerobową hutniczo-rafinacyjną (TC/RC) pomniejszony o wartość produktów ubocznych. Koszt C1 odnoszony jest do miedzi płatnej w koncentracie własnym w przypadku segmentu KGHM Polska Miedź S.A. oraz miedzi płatnej w produktach końcowych poszczególnych kopalń segmentu KGHM International Ltd. i segmentu Sierra Gorda S.C.M. Koszt C1 w PLN/funt został obliczony wg kursu średniego NBP (średnia arytmetyczna z dziennych notowań wg tabel NBP).
*** Stosunek skorygowanej EBITDA do przychodów ze umów z klientami. Na potrzeby kalkulacji marży EBITDA Grupy Kapitałowej (23%) skonsolidowane przychody z umów z klientami powiększone zostały o przychody z umów z klientami segmentu Sierra Gorda S.C.M. [8 865 / (33 847 + 3 974) * 100]
**** Korekty wynikają z eliminacji konsolidacyjnych i danych finansowych spółek nieprzypisanych do żadnego segmentu.
Wyniki finansowe segmentów sprawozdawczych za okres porównywalny
od 01.01.2021 do 31.12.2021
KGHM Polska Miedź S.A.  KGHM INTERNATIONAL LTD. Sierra Gorda
S.C.M.*
Pozostałe segmenty Pozycje uzgadniające
do danych skonsolidowanych
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Eliminacja danych segmentu Sierra Gorda S.C.M Korekty
konsolidacyjne****
Nota 2.3 Przychody z umów z klientami, z tego: 24 618 3 125 4 585 10 329 (4 585) (8 269) 29 803
od innych segmentów  408 7 861 (8 269)
od klientów zewnętrznych 24 210 3 125 4 585 2 468 (4 585) 29 803
Wynik segmentu – zysk/(strata) netto 5 169 2 632 3 178 (140) (3 178) (1 506) 6 155
Informacje dodatkowe dotyczące istotnych pozycji przychodów/kosztów segmentu
Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym (1 363) (516) (777) (258)  777  14 (2 123)
(Straty) / odwrócenie strat z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, w tym: 1 742 2 200 2 639 (216) (2 639) (1 680) 2 046
(straty) / odwrócenie strat z tytułu utraty wartości inwestycji w spółki zależne 1 010 (86) (924)
(straty) / odwrócenie strat z tytułu utratywartości udzielonych pożyczek 752 2 380 (752) 2 380
Stan na 31.12.2021
Aktywa, w tym: 43 458 13 646 12 232 6 066 (12 232) (15 143) 48 027
Aktywa segmentu 43 458 13 646 12 232 6 066 (12 232) (15 172) 47 998
Aktywa niealokowane do segmentów  29  29
Zobowiązania, w tym: 17 618 18 185 12 844 3 339 (12 844) (18 253) 20 889
Zobowiązania segmentu 17 618 18 185 12 844 3 339 (12 844) (18 299) 20 843
Zobowiązania niealokowane do segmentów  46  46
Inne informacje od 01.01.2021 do 31.12.2021
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne – przepływy pieniężne 2 407 1 014  605  490 (605) (21) 3 890
Dane produkcyjne i kosztowe od 01.01.2021 do 31.12.2021
Miedź płatna (tys. t)  577,6  71,7 104,4
Molibden (mln funtów)  0,2 8,2
Srebro (t) 1 332,2  2,0  31,9
TPM (tys. troz) 81,3 51,3  30,9
Koszt gotówkowy produkcji miedzi płatnej (C1)   (USD/funt    PLN/funt)** 2,26
8,73
2,01
7,78
0,78
3,01
Wynik segmentu – skorygowana EBITDA 5 474 1 340 3 167  346 10 327
Marża EBITDA*** 22% 43% 69% 3% 30%
* 55% udziału Grupy Kapitałowej w danych finansowych i produkcyjnych Sierra Gorda S.C.M.
** Jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię przerobową hutniczo-rafinacyjną (TC/RC) pomniejszony o wartość produktów ubocznych. Koszt C1 odnoszony jest do miedzi płatnej w koncentracie własnym w przypadku segmentu KGHM Polska Miedź S.A. oraz miedzi płatnej w produktach końcowych poszczególnych kopalń segmentu KGHM International Ltd. i segmentu Sierra Gorda S.C.M. Koszt C1 w PLN/funt został obliczony wg kursu średniego NBP (średnia arytmetyczna z dziennych notowań wg tabel NBP).
*** Stosunek skorygowanej EBITDA do przychodów z umów z klientami. Na potrzeby kalkulacji marży EBITDA Grupy Kapitałowej (30%) skonsolidowane przychody z umów z klientami powiększone zostały o przychody z umów z klientami segmentu Sierra Gorda S.C.M. [10 327 / (29 803 + 4 585) * 100]
**** Korekty wynikają z eliminacji konsolidacyjnych i danych finansowych spółek nieprzypisanych do żadnego segmentu.
Uzgodnienie EBITDA skorygowana od 01.01.2022 do 31.12.2022
KGHM Polska Miedź S.A. KGHM INTERNATIONAL LTD. Pozostałe segmenty Korekty konsolidacyjne* Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sierra Gorda S.C.M. ** Skorygowana EBITDA (suma segmentów)
1 2 3 4 5
(1+2+3+4)
6 7
(5+6-4)
Zysk / (Strata) netto  3 533  900 (51)   392 4 774  239 
[-]  Wynik z zaangażowania we wspólne   przedsięwzięcia 1 455 1 455
[-]  Podatek dochodowy bieżący  i odroczony, podatek górniczy*** (1 463) (122) (36) (94) (1 715) (177)
[-]  Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym (1 434) (568) (273)  36 (2 239) (937)
[-]  Przychody i (koszty) finansowe (269) (1 033) (45) 1 075 (272) (823)
[-]  Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne 1 299  203  28 (568)  962 (14)
[-]  (Straty)/odwrócenie strat z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte  w kosztach podstawowej  działalności operacyjnej (36)  1 (45) (80)
Wynik segmentu – skorygowana EBITDA  5 400 1 001  274  (11) 6 664 2 190 8 865

 

* Korekty wynikają z eliminacji konsolidacyjnych i danych finansowych spółek nieprzypisanych do żadnego segmentu.
** 55% udziału Grupy Kapitałowej w danych finansowych Sierra Gorda S.C.M.
*** Podatek górniczy dotyczy tylko segmentu Sierra Gorda S.C.M.
Uzgodnienie EBITDA skorygowana od 01.01.2021 do 31.12.2021
KGHM Polska Miedź S.A.  KGHM INTERNATIONAL LTD. Pozostałe  segmenty Korekty konsolidacyjne* Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sierra Gorda S.C.M. ** Skorygowana EBITDA (suma segmentów)
1 2 3 4 5
(1+2+3+4)
6 7
(5+6-4)
Zysk / (Strata) netto  5 169 2 632 (140) (1 506) 6 155 3 178 
[-]  Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia 2 874 2 874
[-]  Podatek dochodowy bieżący i odroczony, podatek górniczy*** (1 547)  1 (63) (60) (1 669) (1 059)
[-]  Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym (1 363) (516) (258)  14 (2 123) (777)
[-]  Przychody i (koszty) finansowe (476) (974) (19)  998 (471) (787)
[-]  Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne 3 088  69 (19) (2 427)  711 ( 5)
[-]  (Straty)/odwrócenie strat z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej  działalności operacyjnej (7) (162) (127) (3) (299) 2 639
Wynik segmentu – skorygowana EBITDA  5 474 1 340  346  (28)  7 132 3 167 10 327

 

* Korekty wynikają z eliminacji konsolidacyjnych i danych finansowych spółek nieprzypisanych do żadnego segmentu.
** 55% udziału Grupy Kapitałowej w danych finansowych Sierra Gorda S.C.M.
*** Podatek górniczy dotyczy tylko segmentu Sierra Gorda S.C.M.

Szczegółowe omówienie wyników poszczególnych segmentów zostało zaprezentowane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku w rozdziałach:

  • segment KGHM Polska Miedź S.A. w rozdziale 8,
  • segment KGHM INTERNATIONAL LTD. w rozdziale 9,
  • segment Sierra Gorda S.C.M. w rozdziale 10.
Wyniki wyszukiwania