Raport zintegrowany
2022

Stabilność
i rozwój

Wzrost przychodów w Grupie, mocny wynik operacyjny, stabilna produkcja przy jednoczesnej kontynuacji wysokonakładowych projektów związanych z transformacją energetyczną.

Podsumowanie roku

Tomasz Zdzikot
Prezes Zarządu
KGHM Polska Miedź S.A.
„Szanowni Państwo,

Solidne wyniki produkcyjne i finansowe wypracowane w trudnym 2022 roku, pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne lata. Mamy ambitne projekty i plany inwestycyjne – założyliśmy rekordowy poziom nakładów inwestycyjnych na 2023 rok. W KGHM w unikalny sposób łączymy efektywność ekonomiczną i finansową z szacunkiem do środowiska naturalnego i partnerskich relacji z interesariuszami.

Wyniki Grupy

1 327
t
Produkcja srebra płatnego w Grupie
178
tys. troz
Produkcja TPM w Grupie
3
mln funtów
Produkcja molibdenu w Grupie
33 847
mln PLN
Przychody z umów z klientami
4 774
mln PLN
Wynik netto
8 865
mln PLN
EBITDA skorygowana
0,8
Dług netto/EBITDA
4 118
mln PLN
Inwestycje w Grupie
23,86
Wynik netto na akcję (EPS)
250
mln PLN
Wydatki na realizację inwestycji proekologicznych
51,6
mln PLN
Wydatki na sponsoring w ramach promocji Spółki i wsparcia regionu
-73
%
Spadek emisji pyłów z produkcji górniczej (2022 r. vs 2010 r.) - KGHM Polska Miedź S.A.
-78
%
Spadek emisji SO₂ KGHM Polska Miedź S.A. (2022 r. vs 2010 r.)
5,1
Wskaźnik LTIRF
20,3
Średnia ilość godzin szkoleniowych na pracownika
392,5
tys. t
Produkcja miedzi w koncentracie
1316
t
Produkcja srebra w koncentracie

Wielkość całkowitych przychodów ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 r. wyniosła 28 429 mln PLN, co stanowi wzrost o 15% wobec 2021 r., w którym przychody wyniosły 24 618 mln PLN.

52,6
tys. t
produkcja miedzi
2,14
USD/funt
Koszt C1

W 2022 r. produkcja miedzi w segmencie KGHM INTERNATIONAL LTD. zmniejszyła się o 15,5 tys. t (-22%) w porównaniu z 2021 r. – przede wszystkim ze względu  jakość rudy przerabianej w Robinson a także sprzedaż kopalni Franke.

90,8
tys. t
Produkcja miedzi
1,5
USD/funt
Koszt C1

W 2022 r. Sierra Gorda S.C.M. zrealizowała produkcję miedzi i molibdenu na niższym poziomie niż w 2021 r., co bezpośrednio wynikało z eksploatacji stref zawierających mniejsze ilości tych metali.

Kierunki rozwoju -
filary Strategii

  • Zaawansowane technologie i B+R tworzące inteligentny ciąg produkcyjny.
  • Optymalizacja produkcji górniczej w kraju i za granicą zapewniająca długoterminową ciągłość działania.
  • Lider rozwoju niskoemisyjnych zdolności wydobywczych nowych złóż metali i minerałów w Polsce.
  • Rozwój hutnictwa z wykorzystaniem efektywnego przetwórstwa opartego na założeniach Gospodarki Obiegu Zamkniętego.
  • Jeden z wiodących wytwórców przyjaznej środowisku energii elektrycznej, wspierający transformację energetyczną Polski.
  • Ekspansja wzdłuż łańcucha wartości poprzez rozwój produkcji nowych produktów z miedzi i innych metali (w tym nawiązywanie współpracy z partnerami w Polsce i za granicą).
  • Znaczący dostawca rozwiązań Smart Mining w obszarze produktów i usług sprzedawanych w Polsce i globalnie.
  • Zapewnienie stabilności finansowej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz wdrażanie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na wzrost jej wartości.
  • Rozwój działalności prozdrowotnej i uzdrowiskowej jako kontrybucja wydłużająca długość i jakość życia obywateli.
  • Wzrost oparty na idei zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa.

Odpowiedzialność

Wyniki wyszukiwania